Muhasebe Uygulamaları 2005 Arasınav

Marea

Bayan Üye
Muhasebe Uygulamaları 2005 Arasınav MUHASEBE UYGULAMALARI 2005 ARASINAV
SORU VE CEVAPLARI

1. Alış 120 br 300 YTL/br 36.000
Alış 30 250 YTL/br 7.500
Alış 50 320 YTL/br 16.500
Dönem sonu stok mevcudu 60 birimdir. LİFO yöntemine göre satılan malın maliyeti kaç YTL’dir?
• 42.000 YTL

2. İşletmenin mevcut 5000 YTL’lik malının emsal bedeli 3750 olarak belirlenmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
* Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı 1250 YTL alacaklandırılır

3. Ticari mallar : 8000
Satışlar : 5000
Satış iadeleri : 1000
Satış iskontoları : 1500
Satılan malın maliyeti: 10.000 ise işletmenin brüt satış kârı kaçtır?
• 2.500

4. Dönem başı mal mevudu 5000, Alışlar 8000, Alış iade 400, Alış iskontoları 100, Dönem sonu mal mevcudu 7000 ise satılan malın maliyeti kaç’tır?
• 5.500

5. Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici bir hesap değildir?
• Borç senetleri reeskontu hesabı

6. İşletme maliyet bedeli 8.000 olan demirbaşına azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemi uygulayacaktır. Normal amortisman oranı %20 olduğuna göre 2. yılın amortisman payı kaç YTL’dir?
• 1.920

7. Sermaye : 40.000
Sermaye Yedekleri : 5.000
Kâr yedekleri : 15.000
Binalar : 25.000
Dönem Kârı : 10.000 ise bu işletmenin özkaynakları kaç TL’dir?
• 70.000

8. Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedeğidir?
• Hisse senetleri ihraç primleri

9. Aşağıdakilerden hangisi diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar bölümünde yer almaz?
• Satışlar

10. Dönem kârı veya zararı hesabını alacak kalanı neyi ifade eder?
• Vergi öncesi kârı

11. Aşağıdakilerden hangisi vergiye tabi olmayan gelirlerden biri değildir?
• Komisyon gelirleri

12. Diğer olağan gelir ve kârlar hesabında görülen 900 YTL’nin 600 YTL’lik kısmının gelecek döneme ait olduğu tesbit edilmiştir. Aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılmalıdır?
• Olağan gelir ve kârlar hs 600
Gelecek Aylara Ait Gelir ve Kârlar 600

13. Aşağıdakilerden hangisi maliyet bedeli ile değerlenmez?
• Bankadaki ticari mevduat

14. Ticari alacağın dava veya icra safhasında bulunması durumunda aşağıdakilerden hangisi alacakta yer alır?
• Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı

15. Aşağıdakilerden hangisi dönem kârı veya zararı hesabına devreder?
• Konusu kalmayan karşılıklar

16. Mahkemece verilen bir hükme ve inandırıcı bir belgeye göre tahsiline olanak olmayan alacaklara ne ad verilir?
• Değersiz Alacak

17. VUK’na göre maddi duran varlıklar hangi bedelle aktifleştirilir?
• Maliyet Bedeli

18. Duran varlıklarla ilgili amortisman paylarının muhasebeleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi alacakta yer alır?
• Birikmiş Amortismanlar

19. Çıkarılmış tahvillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
• Borç kalanı veren aktif bir hesaptır

20. Aşağıdakilerden hangisi dönem kârı / zararı hesabına devretmez?
• Gelecek Aylara Ait Gelirler

21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
• Muhasebe ilkelerine göre bulunan kâra Ticari Kâr denir

22. İşletme kasasındaki 100 YTL alış bedeli olan yabancı parayı 105 YTL’ye çevirmiştir. 5 YTL’lik fark hangi hesabın alacağında yer alır?
• Kambiyo Kârları

23. İşletmenin elinde bulunan hisse senedinin alış değeri 2500 YTL, dönem sonundaki borsa değeri ise 2000 YTL’dir. Dönem sonunda hangi hesap alacaklandırılır?
• Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı

24. Hazine bonolarına tahakkuk eden faizler hangi hesaba borç kaydedilir?
• Gelir Tahakkukları hesabı

25. Alacak senetleri hesabı aşağıdakilerden hangisi nedeniyle alacaklandırılmaz?
• Önceki dönemden devir

26. Bankalar Hs.
Banka Kredileri Hs. Bu kayıt hangi işleme aittir?
• Kredi hesabından mevduat hesabına yapılan virmana

27. Satıcılar Hesabı
Bankalar Hesabı Bu kayıt hangi işleme aittir?
• Satıcıya çıkarılan havaleye

28. Dönem başı varlıkları 3200, dönem başı borçları 1200, dönem sonu varlıkları 5000, dönem sonu borçları 1600 olan bir işltmenye eklenen değerler 800 YTL’dir. Bu bilgilere göre işletmenin dönem kârı kaç YTL’dir?
• 600

29. Kasa 1000 TM 9000
Banka Kredileri 4000 Borç senetleri 3000 Alacak senetleri 2500 Demirbaşlar 2000 ise bu işletmenin özkaynakları kaç YTL’dir?
• 7500​
 
takipçi satın al
instagram takipçi hilesi
takipçi satın al
tiktok takipçi hilesi
vozol
Geri
Üst