Anayasa Hukuku Deneme Sınavı 1

Marea

Bayan Üye
Aöf Adalet Bölümü Dersleri - Anayasa Hukuku Deneme Sınavları - Aöf Anayasa Hukuku Soru ve Cevapları


1-Son Osmanlı Mebusan Meclisi aşağıdakilerden hangisini kabul etmiştir?

a) Heyet-i Âyânın feshini

b) Cumhuriyet'in ilânını

c) Saltanatın kaldırılmasını

d) Misak-ı Millîyi

e) Meclisin yetkilerinin arttırılmasını

2-Meclis-i Umumi'nin padişah tarafından seçilen üyelerinin oluşturduğu meclis aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meclis-i Vâlâ

b) Heyet-i Vâlâ

c) Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye

d) Meclis-i Mebusan

e) Meclis-i Âyân

3-Yasama ve yürütme güçlerinin yürütmede birleştiği sisteme ne isim verilir?

a) Mutlak monarşi

b) Parlamenter rejim

c) Meclis hükümeti

d) Başkanlık

e) Yarı başkanlık

4-Meşrutiyet\'in ilânında etkili olan grup hangisidir?a) Jön Türkler

b) Terakkiperver

c) Serbest fırka

d) Müdafaa-i Hukukçular

e) Genç Osmanlılar

5-Tanzimat Fermanı hangi yıl ilân edilmiştir?

a) 1856 b) 1876

c) 1838 d) 1839

e)1859

6-Osmanlı İmparatorluğu\'nda Anayasal gelişim süreci aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

a) Tanzimat Fermanı

b) Sened-i İttifak

c) I.Meşrutiyet

d) II. Meşrutiyet

e) Islahat Fermanı

7-Millî Güvenlik Konseyi rejimi döneminde hükümetin denetlenmesine ilişkin yetkiler hangi organ tarafından kullanılıyordu?

a) Kurucu meclis

b) Danışma meclisi

c) Temsilciler meclisi

d) MGK

e) Yargı organları

8-Genel ilkeleri düzenleyen ve bunların uygulanma biçimlerini kanunlara bırakan anayasaya ne isim verilir?

a) Yumuşak Anayasa

b) Sert Anayasa

c) Çerçeve Anayasa

d) Kazuistik Anayasa

e) Katı Anayasa

9-Depolitizasyon ne demektir?

a) Yürütmenin güçlendirilmesi

b) Katılımcı demokrasi

c) Otoriter yapının güçlendirilmesi

d) Siyasetten uzaklaşma

e) Politizasyonun artması

10-Temsilciler Meclisi\'nde aşağıdaki siyasî partilerin hangisinden temsilciler bulunmaktadır?

a)AP

b)MSP

c) CKMP

d) DP

e) YTP

11-Türkiye'de genel oy sistemi 1934 yılında yapılan hangi değişiklik ile sağlanmıştır?

a) Kadınlara da oy hakkının sağlanması

b) Vergi esasına dayanan oy ilkesinin terk edilmesi

c) Servete bağlı oy ilkesinin terk edilmesi

d) Erkeklere genel oy hakkının tanınması

e) Öğrenim durumunu esas alan ilke12-2001 değişikliği ile siyasî partilerin kapatılması hususunda hangi ara yaptırım öngörülmüştür?

a) Seçimlere katılamama

b) Para cezası verilmesi

c) Üyelere hapis cezası

d) Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakma

e) Temelli kapatma

13-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Milliyetçiliği anlayışına ters düşer?

a) Irkçılığa karşı olmak

b) Barışçı olmak

c) insani olmak

d) Şovenizme karşı olmak

e) Sübjektif milliyetçiliği reddedip objektif milliyetçiliği benimsemek

14-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye devletinin yönetim şeklini ifade eder?

a) Cumhuriyet

b) Demokratik devlet

c) Başkanlık sistemi

d) Hukuk devleti

e) Parlamenter sistem

15-1982 Anayasası'na göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulması hangi hâlde mümkün değildir?

a) Seferberlik hâlinde

b) Tatbikat hâlinde

c) Savaş hâlinde

d) Olağanüstü hâlde

e) Sıkıyönetim hâlinde

16-Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik hukukî yöntemlerden biri değildir?

a) Kamulaştırma

b) Vergi Adaleti

c) Özelleştirme

d) Plânlama

e) Devletleştirme

17-1961 Anayasasına göre plânlama görevi aşağıdaki organlardan hangisine bırakılmıştır?

a) DPT

b)MGK

c) Başbakanlık Plânlama Teşkilatı

d) Yüksek Plânlama Kurulu

e) Hiçbiri

18-Çağdaş sosyal devlette vergi yükünün adaletli ve dengeli dağıtımı aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?

a) Ekonomi politikasının

b) Siyasî partilerin

c) iktisadî politikanın

d) Sosyal politikanın

e) Maliye politikasının19-Toplumun ekonomi kaynaklarının ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla, bilimsel ve akılcı kullanılmasını sağlamaya yönelik düzenlemelere ne isim verilir?

a) Kamulaştırma

b) Plânlama

c) Sosyal haklar

d) Devletleştirme

e) Vergi adaleti20-Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin, anayasanın çizdiği sınırlar içinde kullanıldığı iktidar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asiî kurucu iktidar

b) Talî kurucu iktidar

c) Kurulmuş iktidar

d) Kurucu iktidar

e) iktidar

21-Kurucu iktidar ne demektir?

a) Bir devletin yargı organına denir

b) Bir devletin meclisine denir

c) Bir devletin cumhuriyet senatosuna denir

d) Bir devletin anayasasını yapma ve değiştirme iktidarına denir.

e) Bir devletin yürütme organına denir.

22-Aşağıdakilerden hangisi talî kurucu iktidardır?

a) 1921 Anayasasını yapan iktidar

b) 1924 Anayasasını yapan iktidar

c) 1961 Anayasasını yapan iktidar

d) 1995 yılındaki iktidar

e) 1982 Anayasasını yapan iktidar

23-Devletin objektif hukuku formüle ettiği veya ona yürürlük sağladığı fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yargı fonksiyonu

b) Yasama fonksiyonu

c) Yürütme fonksiyonu

d) idare fonksiyonu

e) Denetim fonksiyonu

24-Kuvvetler ayrılığı teorisi ilk kez hangi düşünür tarafından ortaya atılmıştır?

a) Locke

b) Hobbes

c) Montesquie

d) Budin

e) Rousseau25-Bütçe tasarı ve raporları hangi organ tarafından hazırlanır?

a) TBMM

b) Bakanlar Kurulu

c) Başbakanlık

d) İktidar parti grupları

e) Bütçe Komisyonu

26-Yasama meclislerinin kendi iç tüzüklerini bizzat yapmaları aşağıda-kilerden hangisi ile adlandırılır?

a) Yasama dokunulmazlığı

b) Isdar

c) Yürütme bağımsızlığı

d) Millî egemenlik

e) Yöntemsel bağımsızlık

27-Bütçe kanunlarını Cumhurbaşkanı bir kez daha görüşülmek üzere meclise geri gönderemez. Bu durumu bütçe kanunlarının hangi özelliğiyle açıklanabilir?

a) Şart-işlem oluşu

b) Süreli oluşu

c) Kamu harcamalarıyla ilgili oluşu

d) Kanunlardan üstün oluşu

e) Özel bir komisyon tarafından hazırlanması

28-Tüzükler hangi makamın incelemesinden geçirilir?

a) Müdürlerin

b) Bankanın

c) Damştayın

d) Yargıtayın

e) Cumhurbaşkanlığının29-Aşağıdakilerden hangisi, yönetmelik çıkarma konusunda yetkili değildir?

a) Bakanlık

b) Bakanlar Kurulu

c) Kamu tüzel kişileri

d) Başbakanlık

e) Siyasî partiler

30-Hangi kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa mahkemesinde dava açılamaz?

a) Eğitimle ilgili kanun hükmünde kararnameler

b) Bankalarla ilgili kanun hükmünde kararnameler

c) Tüm kanun hükmünde kararnameler

d) Şirketlerle ilgili kanunu hükmünde kararnameler

e) Sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerCevaplar

1. D
2. E
3. A
4. E
5. D
6. B
7. D
8. C
9. D
10. C
11.
12. D
13. E
14. A
15. B
16. C
17. A
18. D
19. B
20. C
21. D
22. D
23. B
24. C
25. B
26. E
27. B
28. C
29. E
30. E​
 
takipçi satın al
instagram takipçi hilesi
takipçi satın al
tiktok takipçi hilesi
vozol
Geri
Üst