Para Teorisi Ve Politikası Deneme Sınavı-3

Marea

Bayan Üye
Para Teorisi ve Politikası Deneme Sınavı-3 1-) Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak çıkartılmış olan ve değerli bir madene dönüştürülemeyen kağıt paraya ne ad verilir?
A) Kaydi para
B) Kağıt para
C) İtibari para
D) Makbuz
E) Çek

--------------------------------------------------------------------------------
2-) I. Dolaşımdaki nakit miktarı
II. Ticari bankalardaki vadesiz mevduat miktarı
III. Mevduat sertifikaları
IV. Merkez bankasındaki mevduat miktarı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dar tanımlı para arzı içinde yer almaz?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) III ve IV
D) Yalnız III
E) I, II ve IV

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Ani mevduat çıkışlarını karşılamak amacıyla bir emniyet unsuru olarak bankaların ellerinde bulundurdukları rezervlere ne ad verilir?
A) Zorunlu rezervler
B) Munzam rezervler
C) Toplam rezervler
D) Serbest rezervler
E) Kısmi rezervler

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Vadeli mevduat tercih oranında meydana gelen bir artış aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Yaratılabilecek kaydi para miktarı azalır.
B) Kaydi para çarpan değeri artar.
C) Kaydi para çarpan değeri değişmez.
D) Bankaya yatırılan mevduat miktarı azalır.
E) Yaratabilecek kaydi para miktarı değişmez.

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Bir Merkez Bankası tarafından uluslararası rezervler, bankacılık sistemine verilen krediler, kamu kesimine açılan krediler ve açık piyasa işlemleri aracılığıyla yaratılan paraya ne ad verilir?
A) Kaydi para
B) Mevduat parası
C) Mal para
D) İtibari para
E) Baz para

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi nakit tercih oranını azaltan unsurlardan biri değildir?
A) Gelir düzeyinin artması
B) Vadesiz mevduat faiz oranının artması
C) Yasal faaliyetler
D) Finansal sistemin istikrarlı olması
E) Yüksek enflasyon oranı

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Ticari bankacılık sisteminin müşterilerine sunduğu hizmetlerin benzerlerinin merkez bankası tarafından ticari bankalara sağlanması merkez bankasının hangi fonksiyonunu açıklar?
A) Likiditenin son kaynağı olarak görev yapması
B) Devletin bankacılığını yapması
C) Bankaların bankası olarak hizmet görmesi
D) Para piyasalarında istikrarın sağlanması
E) Para politikasının yürütülmesinden sorumlu olması

--------------------------------------------------------------------------------
:cool: Merkez bankasının en yüksek karar organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hissedarlar Genel Kurulu
B) Para Politikası Kurulu
C) Denetleme Kurulu
D) Banka Meclisi
E) Başkanlık

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının zorunlu rezerv oranını yükseltmesinin sonuçlarından biri değildir?
A) Rezerv talebi artar.
B) Rezerv talep eğrisi sağa kayar.
C) Denge faiz oranı yükselir.
D) Denge rezerv miktarı artar.
E) Rezerv arz eğrisi sağa kayar.

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Merkez bankasının reeskont oranı aracılığıyla izlenen para politikasındaki değişikliğin sinyalini piyasalara vermesine ne ad verilir?
A) Anons etkisi
B) Pigou etkisi
C) Keynes etkisi
D) Servet etkisi
E) Dışlama etkisi

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Para politikası araçlarının amaçlar üzerindeki etkisinin gecikmeyle ortaya çıkması sorununu çözebilmek amacıyla merkez bankaları tarafından kullanılan para politikası stratejisine ne ad verilir?
A) Kalkınma stratejisi
B) Hedef kullanma stratejisi
C) Maliyet stratejisi
D) İthal ikameci strateji
E) Sanayileşme stratejisi

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Toplam talep eğrisinin beklenmedik bir şekilde yer değiştirmesi hangi tür dengesizliktir?
A) Arz şokları
B) Portföy dengesizliği
C) Harcama dengesizliği
D) Para arzı dengesizliği
E) Para talebi dengesizliği

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Ülkedeki yerli para biriminin yerine resmi olarak güçlü bir para biriminin kullanılmasına ne ad verilir?
A) Sterilizasyon
B) Sterilize edilmemiş müdahale
C) Defansif açık piyasa işlemi
D) Repo
E) Dolarizasyon

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi kullanımına göre parasal tabanı ifade eder?
A) NFA + RR
B) NDA + NFA
C) C + RR + ER
D) RR + ER
E) NDA + ER

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi parasal yaklaşıma göre denge döviz kurunu düşüren unsurlardan biri değildir?
A) Merkez bankasının net iç varlıklarının azalması
B) Yabancı ülkedeki fiyatların azalması
C) Para çarpanı değerinin düşmesi
D) Merkez bankasının net dış varlıklarının azalması
E) Reel gelirin artması

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi sabit döviz kuru rejiminin maliyetleri arasında değildir?
A) Ülke kendi para politikasını kontrol edemez.
B) Açık ve globalleşmiş sermaye piyasaları ortamında döviz kurunda büyük ölçekli değişikliklere yol açmaz.
C) Faiz oranlarında önemli ölçüde artış gerçekleşebilir.
D) Döviz kurunun bağlandığı yabancı ülkede yaşanan şoklar karşısında yerli ülkede bağımsız para politikası uygulanamaz.
E) Yurtiçi şoklar karşısında para politikası kullanılamaz.

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesi uygulamayı isteyen bir ülkenin karşılaması gereken ilk gerekliliktir?
A) Ekonominin dışa kapalı olması
B) İhracat kalemlerindeki artışın ithalatı karşılaması
C) Ülkenin dış şoklara açık olması
D) Para politikasının yürütülmesinde merkez bankasının bağımsız olması
E) Yabancı malların ülkeye girişine herhangi bir müdahale olmaması

--------------------------------------------------------------------------------
1:cool: Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde bağımsız bir merkez bankası için gerekli kamu sektörü reformlarından biri değildir?
A) Vergi tabanının genişletilmesi
B) Enflasyonun iki haneli değerlere indirilmesi
C) Kamu sektörünün senyoraj gelirine bağlı olması
D) Finansal sistemin yeniden yapılandırılması
E) Kamu sektörünün finansal baskılardan elde edilen gelirlere bağımlılığının azaltılması

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisine göre para sadece bir değişim aracı olarak kabul edilir?
A) Cambridge yaklaşımı
B) Keynesyen yaklaşım
C) Lerner yaklaşımı
D) Linder yaklaşımı
E) Fisher yaklaşımı

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Keynes’e göre tahvil talebinin sıfıra inmesi halinde para talebinin sonsuz değer almasına ne ad verilir?
A) Dışlama etkisi
B) Likidite tuzağı
C) İşlem amaçlı para talebi
D) Mali sürüklenme
E) Fiyat etkisi

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Modern miktar teorisine göre reel para talebi ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğru yönlü bir ilişki vardır?
A) Hisse senetlerinin nisbi getirisi
B) Malların nisbi getirisi
C) Tahvillerin nisbi getirisi
D) Sürekli gelir
E) Elde mal tutmanın getirisi

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Kamu harcamalarındaki artış gibi genişlemeci bir maliye politikasının özel harcamaları aynı miktarda azaltmasına ne ad verilir?
A) Tam dışlama
B) Likidite tuzağı
C) Asimetrik enformasyon
D) Firmanın q değeri
E) Sermayenin arz fiyatı

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi para arzı değişmeleriyle üretim değişmeleri arasındaki bağlantıyı fiyatların tam esnek olmaması bağlamında kurmaktadırlar?
A) Keynesyen yaklaşım
B) Monetarist yaklaşım
C) Reel konjonktür yaklaşımı
D) Yeni Klasik yaklaşım
E) Yeni Keynesyen yaklaşım

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Reel faiz oranında bir artış olması durumunda bugün tasarrufta bulunarak gelecekte daha fazla mal tüketiminin mümkün hale gelmesini aşağıdakilerden hangisi açıklar?
A) İkame etkisi
B) Gelir etkisi
C) Dışlama etkisi
D) Pigou etkisi
E) Servet etkisi

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi para kanalı görüşünde yer almaz?
A) Borçlar
B) Sermaye
C) Vadeli mevduatlar
D) Krediler
E) Vadesiz mevduatlar

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Fiyatları sık sık değiştirmenin getirdiği fiziki maliyetlere ne ad verilir?
A) Ayakkabı eskitme maliyetleri
B) Mönü maliyetleri
C) Talep enflasyonu
D) Beklenen enflasyon
E) Beklenmeyen enflasyon

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Negatif arz şokları ya da işçilerin ücretleri yüksek düzeye çıkarmaları nedeniyle ortaya çıkan enflasyona ne ad verilir?
A) Talep enflasyonu
B) Kredi enflasyonu
C) Maliyet enflasyonu
D) Yapısal enflasyon
E) Fiyat-fiyat döngüsü

--------------------------------------------------------------------------------
2:cool: Aşağıdakilerden hangisi dezenflasyon politikası olarak soğuk hindi politikasını önermiştir?
A) Yeni Klasikler
B) Yeni Keynesyenler
C) Keynesyen yaklaşım
D) Monetarist yaklaşım
E) Reel konjonktür yaklaşımı

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi karar alıcıların yeni bir politika izlemeye karar verdikten sonra ilgili politika aracını değiştirinceye kadar geçen süredir?
A) Veri gecikmesi
B) Tanı gecikmesi
C) Düzenleme gecikmesi
D) Yürütme gecikmesi
E) Etkinlik gecikmesi

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Beklenen politikaların üretim dalgalanmaları üzerinde etkili olmamasına ne ad verilir?
A) Politika etkinsizliği
B) Tam dışlama
C) Kısmi dışlama
D) Soğuk hindi
E) Tedrici politika

--------------------------------------------------------------------------------
1-)
C


2-)
D


3-)
D


4-)
A


5-)
E


6-)
E


7-)
C


:cool:
D


9-)
E


10-)
A


11-)
B


12-)
C


13-)
E


14-)
C


15-)
B


16-)
B


17-)
D


1:cool:
C


19-)
E


20-)
B


21-)
D


22-)
A


23-)
E


24-)
A


25-)
D


26-)
B


27-)
C


2:cool:
A


29-)
D


30-)
A​
 
takipçi satın al
instagram takipçi hilesi
takipçi satın al
tiktok takipçi hilesi
vozol
Geri
Üst