dünya tarihindeki ilkler

PReѧ

Kayıtlı Üye
Dünya Tarihindeki İlkler

Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.
Osmanlı Devleti'nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
III.Osman zamanında hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yangınlar çıkmıştır.
Hz.Muhammed'in(s.a.) ilk diblomatik başarısı Hudeybiye Antlaşması'dır.
Osmanlı Devleti'nde en fazla padişah ismi Mehmet'tir.
Osmanlı döneminde ilk denizaltıyı İbrahim Efendi yapmıştır.
İlk vezirlik sistemi Abbasiler tarafından oluşturulmuştur.
Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek patişah V.Murat'tır.
İkta sistemi ilk defa Hz.Ömer zamanında uygulanmıştır.
İlk Safevi padişahı Şah İsmail'dir.
Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim'dir.
Tarihte ilk ticaret kolonileri İyonlar tarafında oluşturulmuştur.
Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.
İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.
Osmanlı Devleti'nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu'da oluşturulmuştur.
Sivil Savunma teşkilatı ilk olarak I.Dünya Savaşı esnasında oluşturulmuştur.
Orta Doğu'ya 4 kez Haçlı Seferi düzenlenmiştir.
Müslümanlarla Türkler ilk kez 4 Halife devrinde karşılaşmıştır.
Osmanlı Devleti'nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.
İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.
İlk Türk amiral Çaka Bey'dir.
İlk Türk deniz savaşını Çaka Bey yapmıştır.
Osmanlı Devleti'nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça'dır.
İlk İslam devletinin temelleri Mekke'de atılmıştır.
İlk anayasamız 1876'daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.
Fatih Sultan Mehmet 12 Hristiyan devletini yıkmıştır.
Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı'na almıştır.
Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı Venedikler'le yapmıştır.
Atatürk'e gazi ve maraşallik ünvanı Sakarya Savaşı'ndan sonra verilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin son halifesi Abdülmecid'tir.
Dört işlemi ilk kez Sümer'ler bulmuştur.
Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.
Tarihdeki ilk yazılı antlaşma Kadeş'tir.
Parayı ilk kez Lidyalı'lar bulmuştur.
Mısırlı'lar Hiyogralif Yazısını kullanmıştır.
Anadolu'ya yazıyı ilk getirenler Asurlar'dır.
Miladi takvimi Mısırlı'lar oluşturtu,Romalı'lar geliştirdi.
İbraniler tarihte tek tanrılı inanca ,inanan ilk kavimdir.(Musevilik)
Tarihte ilk demokrasi örneğini Yunanlı'lar uygulamıştır.
Ağrı Dağı'nın eski adı Ararat'tır. Yüksekliği ise 5135km'dir.
T.C.'de ilk general Fevzi Çakmak'tır.
Türkler'in ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir.
Yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi Uygurlar'dır.
Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almıştır.
Anadolu Hisarı Yıldırım B.tarafından, Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
Musevilik'i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar'dır.
Osmanlı padişahlarının tahta geçerken dağıttığı paraya "Cülüs" denir.
Şehid edilen ilk Osmanlı patişahı Genç Osman'dır.
Osmanlı Devleti'nde en fazla patişahlığı K.Sultan Süleyman yapmıştır.(46)
İlk Osmanlı parası Osman Bey,ilk gümüş para Orhan Bey,ilk altın para,Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.
Karikatürün doğmasını "Daumier" sağlamıştır.
Osmanlı Devleti,uçağı ilk kez birinci dünya savaşında kullanmıştır.
İlk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale'sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.
Karlofça ant.ile başlıyan gerileme Yaş ant.ile son bulmuştur.
Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ilk isyan, Sırp isyanıdır.
Osmanlı Devleti'nden en son ayrılan millet Arnavutlar'dır.
Yunanlılar Edirne ant.ile ,Sırplar da Berlin ant. ile bağımsız olmuşlardır.
Reform ilk kez Almanya'da,Rönesans ise İtalya'da ortaya çıkmıştır.
İlk posta teşkilatı Lale devri'nde oluşturuldu.
İlk itfaiye teşkilatı Lale devri'nde oluşturuldu.
İlk kağıt fabrikası Lale devri'nde Yalova'da açıldı.
Matbaa ülkemize ilk kez Lale devri'nde gelmiştir.
İlk çiçek aşısı Lale devri'nde yapıldı.
İlk kumaş fabrikası Lale devri'nde İstanbul'da açıldı.
Suğdak Deniz Seferi ilk deniz aşırı seferidir.
Tarihte Türk adında kurulan ilk devleti Göktürk'lerdir.
Tarihteki ilk Türk devleti Hunlar'dır.
Miryekefelon Savaşı ile Anadolu Türkler'in anavatanı olmuştur.
Osmanlı Devleti'nin Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir'dir.
Osmanlı Devleti'nin Afrika'da kaybettiği en son toprak parçası Traplusgarp'tır.
Halifelik Osmanlı'ya ilk kez Ridaniye Savaşı'ndan sonra geçmiştir.
İstanbul feth edilmeden önce 16 kez kuşatılmış fakat alınamamıştır.
İllere ilk kez vali gönderilme II.Mahmut zamanında başlamıştır.
İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.
Musadere usulu ilk kez II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.
Ege Bölgesi'nde en uzun kıyılara sahip ilimiz Muğla'dır.
Avrupa'nın en uzun Volga'dır.
Dünyamıza en yakın gezegen Mars'tır.(en yakın gök cismi ise aydır)
En büyük gezegen Jüpiter'dir.
Dünya'nın en az yağış alan kıtası Avusturalya'dır.
Dünya'nın en tuzlu denizi Lut Gölü'dür.
Dünya'nın en büyük göldenizi Hazar Gölü'dür.
Karadeniz'in en yüksek dağı Kaçkar Dağı'dır.
Taşkömürü ilk defa Zonguldak'ta çıkarılmıştır.
Dünya'nın en derin gölü Baykal Gölü'dür.
Deniz yüzeyinden derinliği en fazla olan göl ise Lut Gölü'dür.
Dünya'nın en yüksek gölü ise Titicaca Gölü'dür.
Yerleşik hayatın mümkün olmadığı tek kıta Antartika'dır.
Türkiye'de petrol arama çalışmaları ilk defa İskenderun'da yapılmıştır.
Türkiye'nin en zengin boksit yatakları Seydişehir'de bulunur.
Dünya'nın en küçük adası Antartika'dır.
Türkiye'de heyelan en çok kış mevsiminde görülür.
Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.
Türkiye'nin ilk turistik yerleşim yeri Çeşme'dir.
Kümes hayvancılığı en çok Marmara Bölgesi'de farklıdır.
Balkanların en büyük gölü İşkodra'dır.
Doğada en çok bulunan element silisyumdur.
Türkiye'nin en doğu ucunda Iğdır ili bulunur.
Deniz seviyesinden en alçak akarsu Şeria Irmağı'dır.
Türk devletleri arasında altının en fazla çıkarıldığı yer Özbekiastan'tır.
Türkiye'nin çay yetiştirilen tek yöresi D.Karadeniz'dir.
Türkiye'de rüzgarın en etkili olduğu yer İç Anadolu'dur.
Türkiye'nin en az göç veren bölgesi Marmara Bölgesidir.
Güneşe en uzak gezegen Pluton'tur.
Türkiye'de en fazla elma İç Anadolu'da üretilir.
Türkiye'nin en az ormana sahip bölgesi G.Anadolu Bölgesi'dir.
İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek yeri Erciyes Dağı'dır.
Dünya üzerinde çizgisel hızın en fazla oldupu yer Ekvator'dur.
Ulaşım yapılabilinen tek akarsuyumuz Bartın Çayı'dır.
Ülkemizde ilk dokuma fabrikası Nazillli'de açılmıştır.
Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak'ta açılmıştır.
Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük'de açılmıştır.
Dünyamıza en yakın gök cismi Ay'dır.
Dünya kalay üretiminde Malezya ilk sırada yer alır.
Kayısı,fındık,çay üretiminde ülkemiz ilk sırada yer alır.
Dünya bor rezervlerin %70'i ülkemizde yer alır.
Ülkemizde ipek böcekciliği en fazla Marmara Bölgesi'nde yapılır.
Türkiye'nin en fazla kara sınırı Suriye ile(877),en az kara sınırı ise Nahçıvan iledir(10)
Ege kıyıları en uzun kıyımızdır.
Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü'dür.
Ülkemizde 15 adet büyükşehir,38.000'de köy mevcuttur.
Dünya'nın en sıcak yeri deş-ti Lut Çöl'ünde ölçülmüştür.
Dünyanın en büyük adası Okyanusya Adası'dır.
Dünyanın en büyük akarsuyu, Amazondur.
Dünyanın en uzun akarsuyu,Missisippi'dir.
Türkiye'nin en uzun akarsuyu,Kızılırmak'tır.
Dünyanın en büyük karater gölü, Issık Gölü'dür.(Kırgızistan)
Dünyanın en tuzlu denizi Kızıldeniz'dir.
Dünyanın ilk haritası ünlü Türk denizci Piri Reis tarafından çizilmiştir.
Dünyanın yüzölçümü 510milyon kio metre karedir. 361milyon kilometre karesi,denizlerden 149milyon kio metre karesi karalarla kaplıdır.
Yerkabuğunun en yüksek noktası Himalaya Dağları'nın üstündeki Everest Tepesi'dir.
En derin okyanus çukuru Guam Çukuru'dur.
Karalar üzerindeki en derin yer,Filistin'deki Gor Çukuru'dur.
Yeryüzünün %71'i deniz,%29'u kara(K.Y.K.%39 kara,%61 deniz G.Y.K.%19 kara,%81 deniz)ile kaplıdır.
Kıtaların büyükten küçüğe sıralanışı şöyledir: Asya,Afrika,K.Amerika,G.Amerika,Antartika Avrupa Avusturalya
Ortalama yükseltisi en fazla olan kıta Antartika'dır.
Okyanuslar büyükten küçüğe şöyle sıralanır: B.Okyanus(Pasifik),Atlas Okyanus'u,Hint Okyanusu...
İlkel yaş***** palezoik zamanda başlamıştır.
Zonguldak kömür yatakları birinci zamanda oluşmuştır.
İkinci zamanda kıtalar biribirilerinden ayrılmıştır.
Yüksek dağlar üçüncü zamanda oluşmuştur.
Alp Sıra Dağlar'ı,Ege Denizi üçüncü zamanda oluşmuştur.
Ç.kale ve istanbul boğazları dördüncü zamanda oluşmuştur.
İlk posta teşkilatı İranlı'lar tarafından kurulmuştur.
Tarihte ilk yazıyı Sümer'ler kullanmıştır.
Dünya'da ilk baraj Sebe Devleti tarfından yaptırılmıştır.(Yemen)
İlk kalp nakli Christan Bernard tarafından yapılmıştır.
Türkiye'de ilk açık kalp ameliyatını Siyami Ersek yapmıştır.
Solunum yetmezliği ilk olarak beyni etkiler.
En tehlikeli kanama atardamar kanamasıdır.
Bir insan havasızlığa en fazla 4-6 dakika arasında dayanabilir.
Nakli en zor organımız Karaciğer'dir(çabuk donar)
Dünyada bilinen ilk kilise Hatay'daki Senpiyer Kilisesi'dir.
Anadolu'da kurulan ilk tarikat Baba İshak'ın kurduğu Babailik Tarikatı'dır.
İlk medrese,1327'de Orhan Bey zamanında İznik'te açılmıştır.
Türk Edebiyatı'nın en eski yazılı kaynakları Orhun Yazıtları'dır.
İlk bireysel zeka testi 1905'te Fransız Binet ile Simon tarafından uygulanmıştır.
Anadolu'da kurulan ilk tarikat Baba İshak tarafından kurulan "Babailik"tarikatıdır.
Türk tarihinde ilk medrese Karahanlı'lar zamanında yapılmıştır.
Türkçe'yi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet adamı Karamanoğlu
Mehmet Bey'dir.(13Mayıs1277)
Dünyada en fazla konuşulan diller sırasıyla şöyledir:Çince,Hintçe,İngilizce,İspanyolca ve Türkçe'dir.
Kendi resmini en çok yapan ressam,Hollandalı Remrant'tır.
İnsan tenini en iyi yapan ressam,Belçikalı Rubens'tir.
Müzecilikle ilgili ilk girişim Damat Ferit(1830)tarafından başlatılmıştır.
İstanbul'daki ilk büyük Osmanlı yapısı Eyüp Sultan Camii'dir.
Kalbi en ayrıntılı çizen ressam Leonardo Da Vinci'dir.
Kabe'nin mimarı Hz.İbrahim'dir.
İlk Osmanlı sarayı Bursa'da yapılmıştır.
Bilinen en eski beste Melagari Abdülkadir'e aittir.
Final Fantasy tamamen bilgisayar teknolojisi ile yapılmış ilk filmdir.
Ünlü Mona Lisa resmi Lor Müzesi'nde bulunmaktadır.(Fransa)
Şener Şen'in başrolde oynadığı ilk film Namuslu'dur.
İstanbul'un fethinden sonra ilk saray Bayezid Meydanı'nda yapıldı.
Anadolu'ya konser turnesi yapan ilk pop sanatçı Erol Büyükburç'tur.
Türkiye'de kabare tiyatrosunun ilk öncüsü Haldun Taner'dir.
Mısır Piramitlerinin en büyüğü Keops'tur.
Sinema tarimizde en çok bilet satan film"Rüzgar Gibi Geçti"filmidir.
Türkiye'de en büyük arkolji kazı alanı Çatalhöyük'tür.
Dünyada ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yer Ayazma'dır.(Ç.Kale)
Türk sinema tarihinde ilk uluslararsı ödül alan ilk film Susuz Yaz'dır.
İlk Türk filmi Fuat Uzkınay tarafından yapıldı.
Yurt dışında plak kaydı yapan ilk Türk orkestra şefi Hikmet Şimşek'tir.
Türkiye'de ilk çekilen belgesel Ayastefonos'taki Rus Abidesi'nin yıkılışıdır.(1914)
Kanun adkı saz ilk defa Farabi tarafından bulundu.
İdil Biret ilk ve en genç Türk piyanistidir.
Dünyanın en pahalı sualtı filmi Water Woult'tur.(Su Dünyası)
Uzaydan görülen tek insan yapıtı Çin Seddi'dir.
Atatürk'ün ilk heykeli Gülhane Parkı'nda dikilmiştir.(İst.)
İlk Müslüman müzikolog El-Kindi'dir.
İlk fotoğraf J,Nicephore Niepce tarafından çekilmiştir.
İlk posta pulu 1840'da İngiltere'de satışa sunulmuştur.
Türkiye'nin ilk uydu kenti Bahçeşehir'dir.
Eyeri ilk kullanan medeniyet İskitler'dir.
İlk uçan insan Hazerfen Ahmet Çelebi'dir.
Türkiye'de ilk milletvekili seçimleri I.Meşrutiyet'de yapıldı.
İlk insan hakları beyannamesi 15 Temmuz 1789'da Fransa'da yayılanmıştır.
Aya ilk ayak basan insan Neil Amstrong'tur.
İlk nobel ödülünü Almanya kazandı.
Türkiye'de ilk uçak fabrikası Kayseri'de açıldı.
Doğadaki canlılar içinde erkeği doğum yapan tek hayvan denizatıdır.
Kelaynak kuşları ülkemizde sadece Urfa'nın Birecik ilçesinde bulunur.
En işlek kara sınırımız Yunanistan sınırıdır.
Uzaya çıkan ilk kadın Rus Valentino Kreskivo'dur.
Türkiye'de öldürülen ilk başbakan Nihat Erim'dir.
Everest Tepesi'ne tırmanan ilk dağcı Edmunt Hillary'dir.
Türkiye'de ilk İngilizce gazete Billur Çelik tarafından çıkarılmıştır.
Türkiye'nin ilk haber spikeri Zafer Cilasun'dur.
Mallarda kalite arayan ilk millet Türkler'dir.
Türkiye dışarıya ilk olarak G.Kore'ye asker göndermiştir.
Türkiye'nin en eski şehri Hakkari'dir.
Türkiye'de taşkömürünü ilk defa Uzun Mehmet bulmuştur.
Cumhuriyer hükümetinin ilk sağlık bakanı Adnan Adıvar'dır.
Ay yılı esaslı tek takvim Hicri takvimdir.
Hristiyanlığı kabul eden ilk kafkas kavmi Gürcüler'dir.
Yeryüzünde yapılan ilk mabet bina Kabe'dir.
İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Mustafa Fakih'dir.
Türkiye'nin ilk diyanet işleri başkanı Rıfat Börekçi'dir.
Müslümanlar'ın müslüman olmayanlarla yaptığı ilk savaş,Bedir Savaşı'dır.
Türkler'in en eski dini Totemcilik'tir.
İslam tarihinde ayrılığın başladığı ilk savaş Sıffin Savaşı'dır.
İlk kalemi yapan peygamber Hz.İdris'idr,ilk saati yapan peygamber ise Hz.Yusuf'tur.
İlk cuma namazı Ranuna Vadisi'nde kılınmıştır.
Mezhepler ilk olarak Kerbela Vakası'ndan sonra ortaya çıkmıştır.
Hrıstiyanlık dini Roma Devleti sınırları içinde doğmuştur.
Kur-an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha,en kısa suresi ise,Kevser Suresi'idir.
İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid Küba Mescidi'idir.
Türkiye'nin en kalabalık mezarlığı İstanbul Karacaahmet Mezalığı'dır.
Gümüş en çok Meksika'da üretilir.
Konya Türkiye'nin en uzun karayolu ağına sahiptir.
Sanayi devrimi ilk kez İngiltere'de başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı M.Kemal'dir.
Türkiye'de baskı tekniğini ilk kez İbrahim Müteferrika kurmuştur.
İlk TSE belgesi Yıldırım Bayezid devrinde çıkarılmıştır.
Dünyanın en az yüzölçümüne sahip ülkesi Vatikan'dır.
Türkiye'nin en yüksek minaresi Selimiye Camisinde bulunur.
Everest'e tırmanan ilk Türk dağcı Nasuh Mahruki'dir.
Nobel tıp ödülünü ilk kez Almanya kazanmıştır.
Uçak ilk olarak ABD'de kullanılmaya başlanmıştır.
Susuzluğa en fazla dayanabilen hayvan devedir.
Açlığa en fazla dayanabilen hayvan kablumbağadır.
Türkiye Cumhuriyeti devletini ilk kabul eden devlet Ermenistan'dır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
---> dünya tarihindeki ilkler

Teşekkürler Prens..Konunuzu Tarih bölümüne kaydırıyorum..Değerli bir paylaşım
 
takipçi satın al
instagram takipçi hilesi
takipçi satın al
tiktok takipçi hilesi
vozol
Geri
Üst