Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Yönetmeliği

InnoCence

ÜLKÜ & UMAY
Webmaster
Prenses
9 Eylül 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28049​

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ


*******

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerindeki, dönemlik-kredili sisteme dayalı yürütülen öğretim ve sınavlara ilişkin esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte;

a) BDS (Bağıl Değerlendirme Sistemi): Derse kayıtlı tüm öğrencilerin puanlarının ortalamasının temel alındığı değerlendirmeyi,

b) Birim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakülte kurullarını,

c) Birim Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakülte yönetim kurullarını,

ç) Dekan: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi Dekanlarını,

d) ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilerini,

e) Fakülte: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerini,

f) Merkezi Açıköğretim: Ülke çapında kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen ve Anadolu Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilmiş programlardaki öğretimi,

g) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

h) Uzaktan Eğitim: Ülke çapında, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ve Anadolu Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilmiş programlardaki öğretimi

ifade eder.


*********

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Esasları

Öğretim yılı

MADDE 4 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde dersler dönemlik kredili, ders geçme esasına göre aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür.

a) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.

b) Dersler; teorik derslerden, atölye, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve benzeri uygulamalardan oluşur ve merkezi açıköğretim, uzaktan eğitim yöntemleriyle veya yüz yüze yapılabilir. Hangi derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve yıl veya yarıyıl esasına göre düzenleneceği ilgili Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

c) İlgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenecek dersler için uygun bulunan yer ve zamanlarda Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri (yüz-yüze, eş zamanlı veya eş zamansız internete dayalı olarak ve video konferansla) düzenlenebilir.

ç) Bölüm veya programlarda okutulacak dersler, kredi değerleri ve haftalık saatleri, varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve benzeri uygulama dersleri, hangi derslerin yüz yüze verileceği, yüz yüze verilecek derslerde devam koşulları, örgün öğretim öğrencilerinin alacağı eşdeğer dersler ilgili Birim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredileridir.

Uzaktan eğitimin kapsamı

MADDE 5 – (1) Öğrencilere bir yarıyılda 30 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler, fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde üst yarıyıldan ders ekleyebilir. Ders eksiltme bir üst yarıyılın derslerinden başlayarak yapılır. Ders eksiltme ve ekleme işlemleri kayıt yenileme tarihleri içerisinde o yarıyıl için yapılır ve sonradan itiraz edilemez.

(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdığı öğretim yılına ait yarıyılların tüm derslerini almak zorunda olup, üst yarıyıllardan ders alamaz.

(3) Öğrenciler, sınavlara belirlenen tarihlerde oturumlu olarak katılır. Lisans programlarında birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan; ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarıyıllardan; üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamaz.


*******

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kayıt Yenilemeye İlişkin Esaslar
Kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Kayıt ve kayıt yenileme tarihi, süresi, şekli, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde, ilgili Birim Yönetim Kurullarınca ortak olarak belirlenir. Öğrencilerin kayıtlarını yaptırabilmeleri için belirlenen bu koşullara uymaları, ilgili mevzuat ve Birim Yönetim Kurulunca belirlenen bedelleri süresi içerisinde ödemeleri gerekir.

(2) Programa yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder.

(3) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere yeni kayıt yaptıracakların varsa bu sistemdeki önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıranların eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinerek, yeni kayıtları geçerli olur. Bu öğrenciler eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemez.

(4) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin kontenjan sınırlaması olan bölüm veya programlarından birine yerleştirilmiş bir adayın yerleştirildiği bölüm veya programa kaydının yapılabilmesi için örgün öğretimdeki kaydını sildirmesi gerekir.

(5) Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Ön Lisans Programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan lisans programına devam etmek isteyenler, lisans programına kaydedilir. Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Ön lisans Programlarından mezun olanlardan, farklı alanlardaki kontenjan sınırlaması olmayan lisans programına devam etmek isteyenlere, fark dersler verilerek lisans programına kaydedilir. Verilecek olan fark dersler ilgili Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Öğrencilerin ön lisans programında almış olduğu ve lisans programında eşdeğer kabul edilen derslere (MU) muaf notu verilir. MU notu genel not ortalamasına katılmaz. Muaf olmadığı ilave dersler için geçecek süre öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılır.

(6) Genel not ortalaması mezuniyet koşullarını sağlaması kaydıyla lisans programında almış olduğu derslere göre belirlenir.

(7) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, öğretime devam etmek istedikleri dönemin başında, kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemde sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ders kaydı

MADDE 7 – (1) Anadolu Üniversitesi örgün öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler eşdeğer olmak koşulu ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yer alan derslere Senatonun belirlediği esaslara göre ilan edilen kayıt tarihlerinde ders kaydı yaptırabilir.

(2) Örgün öğrenciler toplam kredisinin %25 ini geçmemek koşuluyla açık ve uzaktan eğitim yapan fakültelerden ders alabilir. Ders kayıtlarını yaptıran öğrenciler bu Yönetmelik kapsamında öğrenimini sürdürür. Öğrenci kayıt yenileme bedelini kendi birimine öder.


******

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Sınav Kuralları, Sınavların Değerlendirilmesi ve Duyurulması, Notlar,

Ders Tekrarı

Sınavlar

MADDE 8 – (1) Bir dönemde her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınavlar klasik veya test olarak yapılabilir. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ilgili Birim Yönetim Kurullarınca ortak olarak belirlenir. Ayrıca, ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenen programlarda ve derslerde yazılı veya sözlü olarak kısa sınav, ödev, pratik çalışma gibi değerlendirmeler yapılabilir.

Sınav kuralları

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Sınava girebilmek için fakülte tarafından belirlenen belgelerden biri dahi eksik olan öğrenciler sınavlara giremezler. Bu belgeleri sınavlarda yanlarında bulundurmayan öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanağına göre Dekanlık tarafından geçersiz sayılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, öğrencilerin yanlarında bulundurması veya bulundurmaması gereken araç ve donanım, ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Öğrenciler, Sınava Giriş Belgesi’nde gösterilen sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava Giriş Belgesi’nde gösterilen il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava girmeyip, bir başka il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava giren öğrencilerin sınavları Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.

(3) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan öğrencilerin, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanağına göre o oturumdaki sınavları Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.

(4) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım edenlerin, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanakları, üniversite temsilcilerinin raporları veya sınavları gerçekleştiren merkezin bilgisayar taraması sonucu verdiği raporlara dayanılarak Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.

(5) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kâğıtlarını usule uygun olarak yanıtlamak zorundadırlar. Bir derse ait cevaplar, cevap kağıdında bir başka derse ait sütuna işaretlendiği takdirde Dekanlıkça düzeltme yapılmaz. Sınav sonunda toplanan soru kitapçıkları Sınav Merkezinde tek tek incelenir ve soru kitapçığının tek sayfası eksik çıksa öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.

Sınavların geçersiz olması

MADDE 10 – (1) Sınavları geçersiz sayılan öğrenciler bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

Sınavların değerlendirilmesi ve duyurulması

MADDE 11 – (1) Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır (0) kabul ederek, isterlerse dönem sonu sınavına katılabilirler.

(2) Açıklanan sınav sonuçları ve başarı notları kesin olup itiraz edilemez. Sınav öğrenci cevap kağıtları ve salon sınav tutanakları iki yıl saklanır.

(3) Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde BDS kullanılır. BDS esasları Üniversite Senatosunca belirlenir. Başarı notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınavı, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(4) Her ders için dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerinin türü ve başarı notuna katkı oranları ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir. Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin dönem içi etkinliklerinden (ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri) aldığı puanların yüzdesi ve dönem sonu sınav puanının yüzdesinin toplanması ile elde edilen puandır.

(5) Başarı notu, Senatoca belirlenmiş olan esaslara göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf Notu Katsayısı

AA 4.0

AB 3.7

BA 3.3

BB 3.0

BC 2.7

CB 2.3

CC 2.0

CD 1.7

DC 1.3

DD 1.0

FF 0.0

(6) Ders bazında başarı notuna, alt sınır uygulanıp uygulanmayacağı, başarı notunun sınıf ortalamasına katılıp katılmayacağı ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Başarı notuna alt sınır uygulanan derslerde, başarı notu alt sınırın altında olan devamlı öğrencilere FF harf notu verilir.

(7) Ayrıca, DZ (Devamsız), katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (Yeterli), YZ (Yetersiz), EK (Eksik), MU (Muaf), KL (Kaldırıldı), SD (Sorumlu Değil) ve DV (Devam Ediyor) harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir:

a) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları, ilgili Birim Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.

b) EK (Eksik) notu, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not bildirimi belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.

c) MU (Muaf) notu, dikey ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki Yükseköğretim Kurumu’nda alıp başarmış olduğu ve ilgili Birimin Yönetim Kurulu’nca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir.

ç) KL (Kaldırıldı) notu, programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

d) SD (Sorumlu Değil) notu, yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler için verilir.

e) DV (Devam Ediyor) notu, bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.

f) DZ (Devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.

Not ortalamaları ve ders tekrarı

MADDE 12 – (1) Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması elde edilir. Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci, kayıt yenilediği takip eden ilk dönem, son iki dönemde CC’nin altında not aldığı dersleri tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortalamasını en az 2,00’ye yükseltmek zorundadır.

(3) Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlaması halinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak zorunlu bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

(4) Dönemlik-kredili sisteme geçirilen bölüm ve programlarda öğrencilerin daha önce yıllık sistemde aldıkları ders ve notların intibakları Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen Not Dönüşüm Tablosuna (Tablo I/a) göre yapılarak not durum belgesinde (transkript) gösterilir ve Genel Not Ortalaması hesabına dâhil edilir. Yıllık sistemde 50’nin altındaki başarı notları FF harf notu ile gösterilir.

(5) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine hangi derslerin tekrarlanacağı ilgili Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(6) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir.


******

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Süresi, Ders Transferi, Geçiş, Diploma ve Belgeler
Öğretim süresi

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları dönemden başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler, kayıt yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri dönemler azami öğretim süresine sayılır.

Ders transferi

MADDE 14 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları dönem, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarından (merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakülteler dâhil) daha önce aldıkları ve başardıkları dersler için ders transferi talebinde bulunamaz.

Geçişler

MADDE 15 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; bu fakültelerin bölüm ve programları arasında geçiş yapamaz.

Diplomalar ve belgeler

MADDE 16 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 ECTS kredilik, lisans programında en az 240 ECTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans veya lisans diploması ile öğrencinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi veren Diploma Eki verilir.

(2) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 ECTS kredilik ders alarak başarılı olan ve 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayarak, diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilir.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. Öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu gösteren not durum belgesi (transkript) verilir.

(4) Lisans ve ön lisans diplomalarına fotoğraf yapıştırılmaz.

(5) En az 20 ECTS kredilik ders alıp Dönem Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” sayılmaz.

(6) Genel Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, “Genel Not Ortalaması” 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen Genel Not Ortalamasını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.


******

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 19/6/2009 tarihli ve 27263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 5/2/2001 tarihli ve 24309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 1/7/2001 tarihli ve 24449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.Alıntıdır.
 
takipçi satın al
instagram takipçi hilesi
takipçi satın al
tiktok takipçi hilesi
vozol
Geri
Üst